Rreth Nesh

Në kontrast nga vitet e mëparshme, stafi i gazetës Labore
mus këtë vit do të sjellë ndryshime dhe risi në mënyrën se si
gazeta do të operojë.
Duke qenë se mediat e printuara e kane të vështirë të qën
drojnë relevante në ditët e sotme ku teknologjia po ecën me
hapa eksponencialë, stafi i Laboremus po ndërton për të parën
herë nje website online.
Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në
format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qën
dron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni.
Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në
versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më
shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, pro
movimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve.
Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose
duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me
redaksinë e gazetës përmes email-it:
laboremus@harryfultz.edu.al
Shkolla ka pasur dy edicione gazetash ne 91 vitet e fundit
Duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në mënyrënse si
gazeta do të funksionojë, si për stafin dhe kanalet e
komunikimit me kontributorët, këtë vit krijuam edicionin e
tretë.
Numri 3 është numër prim, dhe si rrjedhojë ky edicion do të
Në kontrast nga vitet e mëparshme, stafi i gazetës Laboremus këtë vit do të sjellë ndryshime dhe risi në mënyrën se si gazeta do të operojë. Duke qenë se mediat e printuara e kane të vështirë të qëndrojnë relevante në ditët e sotme ku teknologjia po ecën me hapa eksponencialë, stafi i Laboremus po ndërton për të parën herë nje website online.
Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qëndron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni. Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, promovimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve. Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me redaksinë e gazetës përmes email it: laboremus@harryfultz.edu.al
Shkolla ka pasur dy edicione gazetash ne 91 vitet e fundit duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në mënyrënse si gazeta do të funksionojë, si për stafin dhe kanalet e komunikimit me kontributorët, këtë vit krijuam edicionin e tretë. Numri 3 është numër prim, dhe si rrjedhojë ky edicion do të quhet “Prime Collection”.
It is important for young people not to be afraid of following their dreams! Fear of horses and following your dreams should be removed!