Rreth Nesh

Në kontrast nga vitet e mëparshme, stafi i gazetës Labore
mus këtë vit do të sjellë ndryshime dhe risi në mënyrën se si
gazeta do të operojë.
Duke qenë se mediat e printuara e kane të vështirë të qën
drojnë relevante në ditët e sotme ku teknologjia po ecën me
hapa eksponencialë, stafi i Laboremus po ndërton për të parën
herë nje website online.
Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në
format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qën
dron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni.
Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në
versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më
shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, pro
movimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve.
Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose
duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me
redaksinë e gazetës përmes email-it:
laboremus@harryfultz.edu.al
Shkolla ka pasur dy edicione gazetash ne 91 vitet e fundit
Duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në mënyrënse si
gazeta do të funksionojë, si për stafin dhe kanalet e
komunikimit me kontributorët, këtë vit krijuam edicionin e
tretë.
Numri 3 është numër prim, dhe si rrjedhojë ky edicion do të
Në kontrast nga vitet e mëparshme, stafi i gazetës Laboremus këtë vit do të sjellë ndryshime dhe risi në mënyrën se si gazeta do të operojë. Duke qenë se mediat e printuara e kane të vështirë të qëndrojnë relevante në ditët e sotme ku teknologjia po ecën me hapa eksponencialë, stafi i Laboremus po ndërton për të parën herë nje website online.
Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qëndron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni. Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, promovimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve. Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me redaksinë e gazetës përmes email it: laboremus@harryfultz.edu.al
Shkolla ka pasur dy edicione gazetash ne 91 vitet e fundit duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në mënyrënse si gazeta do të funksionojë, si për stafin dhe kanalet e komunikimit me kontributorët, këtë vit krijuam edicionin e tretë. Numri 3 është numër prim, dhe si rrjedhojë ky edicion do të quhet “Prime Collection”.Collection